Verifikimi i dokumenteve - Verification of documents - Verifikacija dokumenata
Mesazh informues

Ky modul shërben për verifikimin e vlefshmëris së dokumenteve të lëshuar nga Universiteti "Isa Boletini" Mitrovicë. - This module serves to verify the validity of documents issued by the University "Isa Boletini" Mitrovica. - Ovaj modul služi za proveru valjanosti dokumenata izdatih od strane Univerziteta "Isa Boletini" Mitrovica.

Kërko me numër të barkodit për dokumente dhe me numër personal për diplomë.