Verifikimi i dokumenteve - Verification of documents - Verifikacija dokumenata
Mesazh informues

Ky modul shërben për verifikimin e vlefshmëris së dokumenteve të lëshuar nga Universiteti "Isa Boletini". - This module serves to verify the validity of documents issued by the University Isa Boletini". - Ovaj modul služi za proveru valjanosti dokumenata izdatih od strane Univerziteta Isa Boletini".

Kërko me numër të barkodit për dokumente dhe me numër personal për diplomë.